Zorgaanbiedersroute

Wanneer is deze route van toepassing

Een toepassing is typisch geschikt voor deze route wanneer het een direct voordeel biedt voor de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlening er efficiënter door wordt, er een concurrentievoordeel ontstaat, of omdat een gewenst imago wordt versterkt. Zorgaanbieders beschikken over eigen middelen om in dit soort toepassingen te investeren.

Voorbeeld

Een elektronisch cliëntendossier dat extern wordt gehost door een dienstenaanbieder, en dat via het internet toegankelijk is voor de zorgverlener en de cliënt en/of diens mantelzorgers. De zorginstelling hoeft geen hardware aan te schaffen en te onderhouden, en de cliënt (of diens mantelzorger) krijgt online toegang tot het eigen dossier.

Aandachtspunten

Het is belangrijk dat zorgverleners (maar wellicht ook hun patiënten of cliënten) enthousiast zijn over de toepassing. Die moet bij voorkeur een urgent probleem oplossen dat gevoeld wordt door de zorgverlener en/of de zorginstelling. Ontwikkel dit soort toepassingen samen met een zorginstelling of zorgverlener (co-creatie) want dit bevordert herkenning en acceptatie bij de doelgroep.

Bijzonderheden

Een zorgaanbieder kan worden overtuigd door een sterke visie op herkenbare problematiek, liefst in combinatie met een goed onderbouwde business case voor de aangedragen oplossing. In deze route speelt de zorgverzekeraar in principe geen rol, hierdoor is er minder noodzaak om bij andere partijen dan de zorginstelling of zorgverlener draagvlak te creëren. Het is de zorgaanbieder die de dienst afneemt én betaalt.

Deze route is vooral geschikt wanneer er geen grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig zijn. De ondernemer zal in het algemeen veel zaken zelf moeten organiseren: financiering, promotie, distributie, support, etc.

De belangrijkste partijen

 • Zorginstelling (bestuur)
 • Zorgverleners (specialisten en verpleegkundigen)
 • Ondersteunende diensten (bijvoorbeeld de ICT-afdeling)
 • Patiënten

Valkuilen

Nalaten om de toepassing al in een vroeg stadium samen met zorgverleners en patiënten te ontwikkelen (co-creatie). Teveel blijven uitgaan van de eigen oplossing en niet bereid zijn hierin concessies te doen; onvoldoende oog hebben voor de context en problematiek van de zorgaanbieder.


Bewijslast voor de aanbiedersroute


Waarvoor dient de bewijslast?

Het aantonen van het voordeel voor de zorgaanbieder, zoals een sterker imago of een concurrentievoordeel, kwaliteitswinst, patiëntveiligheid, efficiëntere organisatie, kosten-, tijds- of arbeidsbesparingen.

Welke bewijslast is hiervoor geschikt?

Een business case (met kosten/baten analyse) vanuit het perspectief van de zorgaanbieder:

 • Bepaal welke aspecten van belang zullen zijn bij de besluitvorming om wel of niet in een eHealth toepassing te investeren. Raamwerken als NTOIP en MAST kunnen ondersteuning bieden bij het opstellen van een business case. Daarnaast zijn er richtlijnen specifiek voor kosten/baten analyse. Diverse partijen, waaronder Nictiz  (zie nictiz.nl), geven tips voor eHealth business cases.
 • Maak inzichtelijk wat het verschil is tussen het huidige en het nieuwe zorgproces en laat zien wat de consequenties zijn in termen van kwaliteit, kosten en tijd.
 • Maak de business case altijd op maat, dat wil zeggen gericht op de betreffende zorgaanbieder en opgesteld op basis van informatie van of over die zorgaanbieder. Stel een business case eventueel gezamenlijk op.

Een pilot, proefopstelling of demo waarbij zorgaanbieders ervaring op kunnen doen zonder risico te lopen of grote investeringen te moeten doen. Hier geldt het principe van “zien is geloven”. De bevindingen kunnen tevens als basis dienen voor de uitwerking van een business case op maat.

Aandachtspunten

 • ZonMw heeft samen met zorgverzekeraars en andere partijen een set beoordelingscriteria ontwikkeld om eHealth implementatieprojecten te beoordelen (zie zonmw.nl). Veel van deze beoordelingscriteria zullen ook gehanteerd worden door zorgaanbieders. Criteria zijn onder andere: Is de toepassing veilig (conform de NIA/NEN normen)? Vervult de eHealth toepassing een belangrijke behoefte van de belanghebbenden, m.a.w. lost het een probleem op? Is de eHealth toepassing opschaalbaar? Bedenk hoe u kunt aantonen dat uw toepassing aan deze criteria voldoet.
 • Binnen een zorgorganisatie kunt u te maken krijgen met verschillende belanghebbende partijen, zoals hulpverleners, bestuurders en ICT-afdeling. Elk van deze belanghebbenden zal andersoortige bewijslast willen zien, zoals een aangetoonde verbetering van de kwaliteit van de zorg, een onderbouwde cijfermatige business case, of keurmerken van certificerende instanties.
 • Steun of goedkeuring van een beroepsvereniging of wetenschappelijke vereniging kan ook helpen om een zorgaanbieder te overtuigen. Identificeer zo mogelijk sleutelfiguren die hun steun willen uitspreken voor uw toepassing.

Bijzonderheden

 • Bespreek zo vroeg mogelijk met (belanghebbenden binnen) de zorgaanbieder welke bewijslast gewenst is.
 • Betrek deze partijen bij de uitwerking van de gewenste aanpak.