Gemeenteroute

Wanneer is deze route van toepassing 

Deze route is vooral geschikt wanneer uw innovatie bijdraagt aan:

 • meer redzaamheid (zelf of samen) van cliënten
 • langer thuiswonen van cliënten
 • welzijn voor cliënten
 • ondersteuning van mantelzorg
 • houdbare kosten voor gemeentes

Voorbeeld

Gerard van Geel heeft een digitaal platform ontwikkeld waarmee mensen uit de wijk op een gemakkelijke manier simpele zorgtaken met elkaar kunnen organiseren. Met een marktonderzoek heeft hij aangetoond dat 80% van de burgers de zorgtaken binnen hun eigen wijk met elkaar willen organiseren. Zijn bedrijf heeft een sterke business case. Hij heeft berekend dat hij hiermee een besparing van 40% op huishoudelijke hulp kan realiseren. Hij neemt contact op met een aantal gemeentes in de buurt. De gemeente Geweel heeft interesse. In haar beleid heeft ze het faciliteren van mantelzorg opgenomen als speerpunt. Ze gaan in gesprek om te bekijken of ze het platform volgend jaar beschikbaar kunnen stellen aan alle inwoners van Geweel.

Aandachtspunten

Elke gemeente vult de nieuwe taken op haar eigen manier in en maakt hierbij verschillende keuzes, van rechtstreekse inkoop door de gemeente, inkoop via een of meerdere zorgaanbieders tot het faciliteren van inkoop via welzijnsorganisaties. De gemeentes willen vaak zoveel mogelijk maatwerk leveren en werken hiervoor met veelal lokale partijen samen. Bedenk dus goed of uw innovatie rechtstreeks ingekocht wordt door een gemeente, door een zorgaanbieder die afspraken maakt met een gemeente of via facilitering door een welzijnsorganisatie.

Het is dus goed als u als ondernemer deze vragen kunt beantwoorden voordat u om tafel gaat met de gemeente:

 1. Hoe heeft de gemeente de inkoop van zorg georganiseerd? Individueel of samen met andere gemeentes in regionale samenwerkingsverbanden?
 2. Op welke manieren zijn de contracten met de diverse zorgaanbieders opgesteld c.q. afgesloten? (Denk hierbij bijv. aan financiering op basis van uren of op basis van doelen)
 3. Op welke manier stuurt de gemeente op een beperkt budget voor de zorg en wat betekent dit voor de inkoop en het contracteren van zorg bij deze gemeente?
 4. Op welke manier wil een gemeente de zelfredzaamheid van haar inwoners bevorderen en wat zijn de speerpunten die de gemeente hiervoor hanteert?
 5. Wat is het beleid van de gemeente ten opzichte van innovatie en eHealth vanuit een economisch uitgangspunt?
 6. Hoe ziet het huidige aanbod van de gemeente eruit? En als hier overlap inzit, op welke manier voegt uw innovatie aantoonbaar waarde toe?

De belangrijkste partijen 

 • Zorgaanbieder
 • Patiënt en patiëntenvereniging 
 • Gemeente
 • Welzijnsorganisaties

Valkuilen

Nederland telt bijna 400 gemeentes. Ook al werken de meeste gemeentes samen bij de inkoop van zorg, u zult met veel verschillende partijen moeten onderhandelen. Houdt u er rekening mee dat dit veel tijd zal kosten.

Daarnaast hebben de gemeentes een verschillend inkoopbeleid. U zult hier flexibel mee om moeten kunnen gaan.


Bewijslast voor de gemeenteroute


Waarvoor dient de bewijslast?

Het ondersteunen van een business case waarin de belangen van de cliënten, de zorgaanbieder en die van de gemeente worden gediend en die de waarde van uw innovatie voor deze partijen aantoont. De gemeente wil uiteindelijk een toename van de zelfredzaamheid van haar burgers en houdbare kosten voor de gemeente aangetoond zien.

Het aantonen van draagvlak onder zorgaanbieders is voor de gemeentes van belang; een groter draagvlak betekent immer dat de innovatie een grotere kans van slagen in de praktijk heeft. Ook is de opschaalbaarheid van de innovatie voor gemeentes van belang. Hiermee willen zij voorkomen dat de innovatie – na een opstart in de pilot- of projectfase – niet verder kan worden geïmplementeerd.

Vanuit de WMO wordt vaak maatwerk per cliënt gevraagd. De gemeentes willen dan ook met aantoonbare voorbeelden zien op welke manier de innovatie bijdraagt aan de Wmo-doelen van de cliënten.

Welke bewijslast is hiervoor geschikt?  

Bewijslast die aantoont dat uw innovatie daadwerkelijk meerwaarde heeft voor de cliënten, dus daadwerkelijk zorgt voor meer zelfredzaamheid bij de cliënten en dat deze bijdraagt aan houdbare kosten voor de gemeente.  Het is belangrijk dat u voor de gemeente inzichtelijk maakt hoe dit door middel van uw innovatie gebeurt, dus hoe het zorgproces verandert en op welke manier dit tot meer zelfredzaamheid van de client of tot houdbare kosten leidt.

Voor het aantonen van de meerwaarde van uw innovatie voor de cliënten verwacht de gemeente een gebruikersonderzoek dat dit ondersteunt. Een kosten/baten analyse kan de invloed op de houdbaarheid van de kosten voor de gemeente aantonen. Bedenk goed welke aspecten in uw bewijslast worden meegenomen, en hoe dit wordt dit gemeten. Voor de gemeente is het belangrijk om te weten hoe de waarde van uw innovatie – ofwel de houdbare kosten ofwel de zelfredzaamheid van cliënten – daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Aandachtspunten

 • ‘Harde’ data (cijfers en getallen zoals aantal consulten of behandelingen door zorgaanbieders) tellen in vele gevallen zwaarder dan ‘zachte’ data (bijv. meningen/ opvattingen/ ervaringen).  Deze ‘harde’ data kunnen vaak ook – in overleg –  via routineregistraties van zorgaanbieders verkregen worden.
 • Daarnaast moet de ‘harde data’ wel ondersteund worden door de (vaak subjectieve) waarde die ervaren wordt door de cliënten en de zorgprofessionals. Een erkend instrument voor het meten van deze waarde voor de cliënten is de Zelfredzaamheids-Matrix (ZRM). Voor meer informatie hierover kunt u de website van de Zelfredzaamheids-Matrix raadplegen.
 • Heeft u al een ingang bij de ene gemeente, dan kan dat een doorbraak zijn om bij andere gemeentes binnen te komen.

Bijzonderheden

 • Bespreek zo vroeg mogelijk met de gemeente en met zorgaanbieder(s) welke bewijslast gewenst is en betrek hen mogelijk bij de uitwerking van de gewenste (onderzoeks-)aanpak.
 • Doe hierin geen aannames op basis van reeds gedane onderzoeken maar verifieer bij de gemeente en bij de zorgaanbieders welk onderzoek en welke resultaten hen kunnen overtuigen. Doet u dit niet, dan loopt u de kans dat uw onderzoek niet voldoende overtuigingskracht heeft.
 • Gemeentes zijn steeds meer bereid om ondernemers te ondersteunen in het maken van een businesscase door zorgdata bij elkaar te brengen en te delen, zeker als het gaat om innovaties op het gebied van preventie. Ga met de gemeente in gesprek over deze mogelijkheid. Hoewel dit zeker nog niet gebruikelijk is, zijn steeds meer gemeentes zich ervan bewust dat dit nodig kan zijn voor een goede bewijslast.
 • Ga, indien mogelijk, samen met een zorgaanbieder die u al overtuigd hebt van uw innovatie naar de gemeente. Samen kunt u de gemeente beter later zien voor welke cliënt en voor welke zorgorganisatie de innovatie toegevoegde waarde levert.
 • Schakel experts in als methodologisch sterk onderzoek vereist is, maar houd belanghebbenden betrokken.

Een laatste tip vanuit de gemeentes:

Zorg dat de gemeente uw ambassadeur wordt! Vanuit het economisch perspectief hebben gemeentes er belang bij dat lokale en regionale bedrijven een afzetmarkt hebben en groeien, dus naast het belang van houdbare zorgkosten hebben de gemeentes ook een economisch belang om lokale innovatieve bedrijven te stimuleren. Veel gemeentes willen lokale en regionale innovaties graag ondersteunen en een kans geven om succesvol te groeien door deze een podium te geven op diverse netwerkenbijeenkomsten en in gemeentelijke en provinciale publicaties. Leg daarom al vroeg contact met de gemeentes zodat uw innovatie op deze manier bij zoveel mogelijk partijen onder de aandacht komt.