Zorgverzekeraar

Rol

De zorgverzekeraar is de partij die de zorg vergoedt die met behulp van de eHealth toepassing wordt geleverd aan patiënten. Houd er rekening mee dat er binnen “de zorgverzekeraar” meerdere stakeholders bestaan met verschillende belangen bij een eHealth toepassing: 

 • De innovatieafdeling, waar men kansrijke eHealth innovaties selecteert en beoordeelt.
 • Het investeringsfonds, waar men de ontwikkeling van eHealth toepassingen financieel ondersteunt.
 • De inkoopafdeling, waar men onderhandelt met zorgaanbieders en (liefst efficiënt) grote volumes zorg inkoopt. Bij sommige vormen van zorg wordt het gebruik van eHealth toepassingen meegenomen in de onderhandelingen, maar het aandeel is nog beperkt.
 • De afdeling commercie, waar men aanvullende verzekeringen voor particulieren en collectieve verzekeringen voor organisaties samenstelt en eHealth als een onderscheidend kenmerk ziet.

Houd er dus rekening mee dat het enthousiasme van de innovatieafdeling niet altijd wordt gedeeld door de inkoopafdeling!

Belangen

Voor de zorgverzekeraar staat goede zorg voor een lage prijs centraal. De zorgverzekeraar stelt o.a. de volgende eisen aan een eHealth toepassing:

 • De toepassing moet draagvlak hebben onder zorgverleners en patiënten (bijv. door co-creatie).
 • De toepassing moet gezondheidswinst opleveren (hogere zorgkwaliteit of kwaliteit van leven).
 • De toepassing moet de zorgkosten verlagen (door toename van de zelfredzaamheid van de patiënt, of werklastvermindering van de zorgverlener).
 • De toepassing moet leiden tot substitutie (geen extra zorg maar vervanging van bestaande zorg).
 • De toepassing moet aansluiten bij landelijke afspraken (NIA eHealth; inkoopgidsen ZN).
 • De toepassing moet leiden tot verzuimreductie, bijv. door preventie of sneller herstel (specifiek voor collectieve verzekeringen).
 • De toepassing moet leiden tot imagoverbetering of het aantrekken c.q. behouden van meer verzekerden (specifiek voor aanvullende verzekeringen).

Zorgverzekeraars doen zaken met zorgverleners en zien hen dus ook als gesprekspartner. Het is dus zaak dat een enthousiaste zorgaanbieder (en niet de ondernemer zelf) het gesprek aangaat met de zorgverzekeraar.

Overtuigen

Zorgverzekeraars hebben medisch adviseurs in dienst die op basis van hun expertise een inschatting zullen maken t.a.v. de meerwaarde van een toepassing. In het algemeen zal een business case worden verlangd, op basis van financiële inschattingen en onderbouwd met onderzoeksresultaten (bijv. de uitkomsten van een pilot of klinisch onderzoek).

Een business case kan stapsgewijs worden opgebouwd, waarbij de effecten die zijn gevonden in een pilot m.b.v. beschikbare wetenschappelijke literatuur en data over zorgkosten van de zorgverzekeraar kunnen worden doorvertaald naar consequenties voor de schadelast van de verzekeraar. Bepaal de opzet van een pilot of klinisch onderzoek (wat wordt er gemeten, en hoe) daarom altijd samen met de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar.